top of page

AANGEVRAAGD!

ANBI Beleidsplan

Inhoudsopgave

 

 

1       Voorwoord  

2      Algemeen en bestuur 

3      Missie, kernwaarden en visie 

4      Doelstelling   

5      Werving middelen 

6      Financiën 

1 Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Stadsfabriek Tiel.

 

Stichting Stadsfabriek Tiel is opgericht op 15 juni 2022 te Tiel (Statutaire zetel). Ons streven bij de oprichting is

 • het als verbindende en faciliterende schakel ingaan op vraagstukken, ideeën en signalen met eigenaarschap uit de samenleving. Inzetten op een stevige samenwerking om mooie ideeën en oplossingen voor de stad te vinden. Het mogelijk maken dat mensen kunnen groeien en bloeien, zichzelf kunnen (her)ontdekken;

 • ontwikkelen of hun eigen kracht/talent (terug)vinden, door mee te doen - het bieden van een (kennis)platform, denktank en podium voor experimenten met kruisbestuiving tussen culturele, creatieve en sociaal-maatschappelijke aspecten;

 • het in positieve zin bijdragen aan het imago van de gemeente Tiel.

 

Na de fusie op 10 maart 2023 met de Stichting Samen Sterk Tiel is de doelstelling gewijzigd naar

 • Het stimuleren en aanmoedigen van initiatieven van inwoners en organisaties om Tiel en omstreken te verfraaien in materiele  en immateriële zijn en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zijn van het woord.

Er is tevens statutair ingezet op het verkrijgen een ANBI status.

2 Algemeen 

Algemene gegevens

Statutaire naam: Stadsfabriek Tiel

Organisatietype : Stichting

Opgericht: 10 maart 2023

KvK nummer :70288852

Banknummer (IBAN) : NL59 RBRB 8818 3061 38

Fiscaal nummer (RSIN) : 858238196

Bezoekadres : Medelsestraat 5, 4005 VA  Tiel

Website:  www.stadsfabriektiel.nl

E-mail :  info@stadsfabriektiel.nl

Werkgebied : Lokaal en regionaal

& bestuur

Bevoegheid: gezamenlijk bevoegd.
Het bestuur bestaat per 10 maart 2023 uit de volgende mensen:

Franka Boudewijn (voorzitter)

Inge Joustra (penningmeester)

Maureen Klein

Marjon de Lange

Lewis Müller

Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder geen vergoeding

3 Missie, kernwaarden en visie

Onze missie

Stichting Stadsfabriek Tiel is er

 • Als verbindende en faciliterende schakel gaan we in op vraagstukken, ideeën en signalen met eigenaarschap uit de samenleving. En we zetten in op een stevige samenwerking om mooie oplossingen en ideeën voor de stad te vinden.

 • Mogelijk maken dat mensen kunnen groeien en bloeien. Zichzelf kunnen (her)ontdekken, ontwikkelen of hun eigen kracht/talent (terug)vinden, door mee te doen. 

 • (kennis)Platform, denktank en podium bieden voor experimenten met kruisbestuiving tussen culturele, creatieve en sociaal-maatschappelijke aspecten.

 • Positief bijdragen aan het imago van de gemeente Tiel.

Bruisende doeplek

De maakplaats is de plek van waaruit Stadsfabriek Tiel haar activiteiten vormgeeft en (meer)waarde voor de stad creëert, samen met initiatiefnemers en parels van de stad. Ook is de Stadsfabriek de innovatieve denktank om met elkaar nieuwe ideeën te ontwikkelen. Hier valt iets te beleven en te ondernemen!   

De maakplaats dient als gastvrije proeftuin en is uitvalsbasis voor allerlei ontmoetingen. Het is de broed-, experimenteer- en werkplek waar (betaald of onbetaald) door sociaal-maatschappelijke en creatief-culturele kruisbestuiving activiteiten ontstaan. Hier start de verbinding tussen soms zeer diverse groepen, bezoekers, worden vriendschappen gesloten en ontstaan wellicht nieuwe samenwerkingsverbanden.

Het voortdurend ontdekken, leren en laten gebeuren maakt van de maakplaats een bruisende doeplek. Steeds in beweging en openstaand voor nieuwe impulsen. Een plek waar activiteiten in relatie tot onze droom mogelijk gemaakt worden. Op een respectvolle manier voor elkaar en het leefklimaat van de stad. Samen op avontuur en fier op Tiel!

Kernwaarden

de Stadsfabriek werkt als vliegwiel; verbindend, verrassend, faciliterend, streekgebonden, ambachtelijk, creatief, sociaal en zonder hokjesgeest.

Naast een respectvolle samenwerking (de rode draad), onze kernwaarden uitgelegd:
 

 • laagdrempelig  : voor iedereen toegankelijk en zonder hokjesgeest

 • sociaal: mensen kunnen elkaar gelijkwaardig ontmoeten en helpen

 • verbeeldingskracht en creativiteit:  twee instrumenten om (nieuwe) ideeën en initiatieven te kunnen ontplooien die positief bijdragen aan de samenleving

 • verbindend: nieuwe koppelingen, matches en samenwerkingsverbanden creëren

 • verrassend: inspirerend, innovatief en buiten de lijntjes

 • faciliterend:  eigenaren van ideeën/initiatieven ruimte en kennis bieden 

 • streekgebonden: gebruik makend van milieuvriendelijke Tielse en/of Betuwse ambachten en producten

Onze visie

Als stichting  zetten wij ons in voor

 • het initiëren van creatieve en innovatieve activiteiten, alsmede talentontwikkeling;

 • In Tiel en omgeving structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen tussen inwoners, bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor de leefkwaliteit wordt bevorderd voor inwoners van het betreffende gebied;

 • Daarbij het bedrijfsleven uit te dagen om hulpvragen van inwoners (in wijken, groepen, of individueel) en maatschappelijke organisaties op het gebied van menskracht, materialen en middelen (met gesloten beurs) op te lossen, zodat deze inwoners en organisaties de leefbaarheid kunnen ondersteunen;

 • Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

4 Doelstelling

Doel

Het stimuleren en aanmoedigen van initiatieven van inwoners en organisaties om Tiel en omstreken te verfraaien in materiele  en immateriële zijn en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zijn van het woord.

 

Bereiken doel

 1. Het initiëren van creatieve en innovatieve activiteiten, alsmede talentontwikkeling;

 2. In Tiel en omgeving structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen tussen inwoners, bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheden, culturele en maatschappelijke organisaties;

 3. Daarbij het bedrijfsleven uit te dagen om initiatieven (bij voorkeur met gesloten beurs) verder te brengen in samenwerking met het netwerk/partners;

 4. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Waarom en voor wie?

De overheid trekt zich meer en meer terug en de maatschappij wordt steeds ingewikkelder. De stadsfabriek is een antwoord op de zogenoemde “participatiesamenleving”. Een platform waar bewoners, ondernemers en fondsen samenwerken om activiteiten te financieren. Om mensen mee te laten doen, te laten leren of om te werken.  Zonder onderscheid en met drie belangrijke voorwaarden: wederzijds respect, doen wat je zegt en lef.

 

Werkwijze

Een vastomlijnd eindproduct is niet de insteek, de ontdekkingsreis er naartoe wél.

We werken graag samen met mensen die vanuit hun bevlogenheid hun talent voor anderen willen inzetten. Talent en tijdsinvestering bepalen rol en inzet.

Financieel is de Stadsfabriek afhankelijk van subsidies en giften. Continue wordt naar nieuwe financiële middelen gezocht of worden diensten geruild.   

Zodra een initiatiefnemer zich meldt bij de Stadsfabriek stemmen we af of het past bij onze missie en kernwaarden. Bij ja starten we de maakplaats met elkaar. We nemen een initiatief niet over, bekijken wel met elkaar wat nodig is om het initiatief verder te brengen. Hierbij denken we in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Aan initiatiefnemer(s) wordt steeds de vraag gesteld wat zelf gedaan wordt of waarbij hulp nodig is.

Als het initiatief gerealiseerd kan worden biedt de maakplaats ruimte voor overleg, voorbereiding e.d.

5 Werving middelen

Werven inkomsten

Financieel is de Stadsfabriek afhankelijk van subsidies, giften, bijdragen e.d.  Continue wordt naar nieuwe financiële middelen gezocht of worden diensten geruild.   

De werving van inkomsten is voor zowel  financiële geldmiddelen als goederen :

 • door contacten met mensen, organisaties, fondsen, overheden en  relaties

 • bijdragen voor het gebruik maken door derden van de door Stichting Stadsfabriek Tiel in gebruik zijnde  pand(en) 

 • bijdragen van derden voor deelname aan activiteiten

 • opstellen van communicatie en PR plan,

 

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.

6 Financiën

Besteding inkomsten

De inkomsten worden besteed aan de realisering van de doelstelling van de Stichting Stadsfabriek Tiel. Voor werkzaamheden door het bestuur van de Stichting ontvangen de bestuursleden geen vergoeding.

Beheer en besteding van vermogen

Stichting Stadsfabriek Tiel is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alle betreffende werkzaamheden van de stichting op een administratie bij te houden en te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Financiële prognose 2023

BATEN

LASTEN

bottom of page